Porodní plán pro přirozený porod v porodnici

Vždy je nejlepší, když si maminka napíše svůj vlastní porodní plán svými slovy tak, aby všemu rozuměla a se vším souzněla. Následující dokument obsahuje snad všechny možné zásahy do porodu a do péče o dítě. Upozorňuji, že je psán stylem, který nemusí znít zdravotníkům příliš přívětivě.

Porodní plán


Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Jméno partnera (otce dítěte):
Termín porodu:
Adresa:
Kontakt:


Tento porodní plán je zároveň dříve vysloveným přáním dle §36 zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) č. 372/2011 Sb.; jako takové musí být jeho předání zapsáno do zdravotnické dokumentace a opatřeno podpisy zdravotníka, rodičky a svědka.

Trvám na dodržování svých práv pacienta dle téhož zákona, především pak práva na informovaný souhlas dle §28: „Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.“

Trvám na dodržování svých rodičovských práv ve smyslu §35 odst. 1 téhož zákona: „Nezletilému pacientovi ... se zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce“, 

§38 odst. 4: „Nezletilému pacientovi lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce ... (pouze) jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví“ 
a § 28 odst. 3 písm. e) čísl. 1.: Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na nepřetržitou  přítomnost zákonného zástupce"

..................................................................................................................................................

Vážení a milí,


porod svého miminka vnímám jako jednu z nejdůležitějších a nejúžasnějších událostí v životě mém i mého dítěte. Mé miminko je vnímající citlivou bytostí a já vím, jak pro něj průběh porodu a následné chvíle budou důležité i po zbytek jeho života. Proto je mým velkým přáním a zároveň mou povinností dopřát jemu i mně přirozený a šetrný porod. Pevně věřím, že mé stanovisko chápete a plně jej podpoříte.


Věřím, že Vy i Vaši spolupracovníci jste nakloněni přirozeným, ničím neurychlovaným porodům bez rutinních zásahů, a že se nám bude dobře spolupracovat. Je možné, že Vám některá má přání budou připadat nevšední či přehnaná, prosím Vás ale, abyste je coby má práva rodičky a pacientky respektovali. Především Vás prosím o co největší klid během mého porodu. Prosím, snažte se mne co nejméně vyrušovat a vše nejdříve konzultujte s mým doprovodem.


Zároveň jsem si vědoma toho, že jste zde především proto, abyste zajistili bezpečí a zdraví mé a mého miminka. Velmi si vážím toho, že jste připraveni mi pomoci přivést na svět nový život a za Vaši ochotu a vstřícnost Vám předem děkuji.PORODNÍ PLÁN V BODECH


Prosím o dodržování mých shora zmíněných práv pacienta na informovaný souhlas.
Přeji si, aby osoby mne doprovázející mohly být neustále se mnou.
Přeji si, aby otec dítěte, můj partner, dělal jakékoliv rozhodnutí, pokud toho sama z jakýchkoli důvodů nebudu schopna – prosím, zajistěte, aby mu byly poskytnuty veškeré informace o jakémkoliv zásahu do porodu.


Během porodu si přeji
 • aby porod probíhal přirozeně a spontánně, pokud se porod zpomalí, chtěla bych nejdříve využít alternativní metody, jak porod rozběhnout. S největší pravděpodobností budeme v tomto případě vyžadovat soukromí.
 • aby můj porod nebyl vyvoláván ani urychlován
 • pokud bude nezbytně nutné vpravit mi do těla jakékoli látky (ve všech fázích porodu), vždy o tom nejdříve informujte můj doprovod a mne
 • aby mi nebyla nastřižena hráz
 • aby mi nebyl prováděn klystýr ani holeno ochlupení
 • naprosto klidné a ničím nerušené prostředí během celého porodu
 • tlumené osvětlení
 • poslouchat relaxační hudbu a praktikovat dýchací techniky
 • prosím, pokud máte jakékoli otázky, obraťte se nejprve na můj doprovod; pokud bude nutné hovořit přímo se mnou,nemluvte na mne, prosím, při stazích
 • volnost pohybu, polohy - zvolit takovou polohu, kterou budu považovat za nejvhodnější, a to jak v první, tak v druhé době porodní; stejně tak místo, kde tuto polohu zaujmu (např. na zemi)
 • volnost jakékoli činnosti během porodu
 • nerodit před nikým, kdo v místnosti nutně nemusí být; nepřeji si přítomnost cizích osob mimo ošetřujícího lékaře a porodní asistentky
 • aby mi nebylo říkáno, jakou pozici mám zaujmout, kdy a jak dýchat, tlačit, pokud si to sama nevyžádám
 • je možné, že budu chtít strávit většinu mého porodu pouze v přítomnosti otce dítěte a mé duly. Při vcházení do pokoje proto, prosím, o respektování atmosféry.
 • doktor ať se porodu účastní pouze na zavolání
 • netlačit na břicho
 • prosím, neprovádějte mi Hamiltonův hmat aneprotrhávejte vak s plodovou vodou
 • po porodu hlavičky počkat na přirozený porod ramínek, za miminko netahat
 • aby i v těchto chvílích, při prořezávání hlavičky a zbytku těla, byl zachován naprostý klid, bez mluvení

Monitorování
 • Preferuji nepodstupovat vaginální vyšetření
 • Pokud je vaginální vyšetření nezbytné, prosím, nesdělujte mi detaily a rozměr otevření. Pokud se o to budu zajímat, zeptám se.
 • Pokud je potřeba poslechnout srdeční činnost miminka, udělejte tak, prosím, pomocí ručního ultrazvuku (Doppler)

Léky proti bolesti, na urychlení a vyvolání porodu
Nepřeji si, aby mi byly léky nabízeny a aby se o nich přede mnou mluvilo. Prosím, nenabízejte mi nic (ani plyn a kyslík), pokud budu něco chtít, požádám o to sama.


Po porodu miminka si přeji
 • aby mi bylo miminko okamžitě položeno na tělo
 • abychom po dobu min. 1 hodiny po porodu byli ponecháni v klidu a tichu s miminkem
 • aby mi miminko nebylo odebráno (bylo stále se mnou po celou dobu našeho pobytu v porodnici), všechna jeho vyšetření ať jsou provedena u mne v náručí
 • nenatahovat miminku končetiny pro měření (to provést až další den po porodu), miminko vážit až 1-2 hodiny po porodu
 • aby bylo miminko po porodu jen jemně otřeno, případně jemně umyto čistou vodou, mázek z těla, prosím, neodstraňovat
 • přirozený porod placenty bez syntetického oxytocinu, pokud porod probíhal normálně a ztráta krve je v normě
 • netahat v žádném případě za placentu
 • úplné dotepání pupeční šňůry po porodu miminka
 • aby pupeční šňůru přestřihl otec miminka/ aby pupeční šňůra nebyla odstřihnuta bez souhlasu rodičů
 • aby miminku nebyl odstraněn pupeční pahýl
 • aby aplikace jakékoli látky do těla nebo na tělo miminka proběhla pouze po souhlasu rodičů
 • aby miminko nedostalo Vitamín K v případě, že porod bude přirozený, bez instrumentální pomoci. Pokud by bylo nutné tento vitamín dítěti podat, tak pouze orálně po předchozím souhlasu rodičů.
 • aby miminku nebylo aplikováno nic do očí
 • aby miminku nebylo nic lepeno na kůži
 • aby na miminko nebyla aplikována žádná kosmetika
 • rooming-in
 • Kojení – přeji si
 • kojit podle potřeb miminka
 • aby miminko nebylo ničím přikrmováno


Velice Vám děkuji za pomoc, vstřícnost a ochotu.


Tento porodní plán je vyhotoven ve dvou kopiích, přičemž jedna se dle zákona po podpisu zakládá do zdravotnické dokumentace.V .................................. dne .....................................

podpis pacienta
jméno:

podpis zdravotnického pracovníka (dle §36 odst. 4 výše uvedeného zákona)
jméno:
podpis svědka (dle §36 odst. 4 výše uvedeného zákona)
jméno:

Comments